C360_2017-05-04-07-46-38-588

Công khai theo thông tư 36

Biểu mẫu 01 PHÒNGGD&ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG MN NAM LỢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
20171221_115932

Công khai chất lượng giáo dục 2019 – 2020

PHÒNGGD&ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG MN NAM LỢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non