Lịch công tác tuần

Tháng Năm 7, 2018 2:51 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 16 tháng 04 năm 2018 đến ngày 21 tháng 04 năm 2018

Thời gian Sáng Chiều Ghi chú
Thứ hai . 16/ 04/2018 Kiểm tra chuyên đề Rà soát HSSS
Thứ ba. 17/04/2018  Thăm lớp Thăm lớp
Thứ tư. 18/04/2018 Thăm lớp Làm báo cáo
 Thứ năm.19/04/2018 Kiểm tra chuyên đề  Kiểm tra hồ sơ sổ sách
Thứ sáu.  20/04/2018 Thăm lớp Kiểm tra hồ sơ sổ sách
Thứ bảy.  21/04/2018 Rà soát HSSS Rà soát HSSS

 

Nam Lợi, ngày  14 tháng 04 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

 

Vũ Thị Thủy