Lịch công tác tuần tháng 10

Tháng Mười Một 7, 2018 8:06 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 15 tháng 10 năm 2018 đến ngày 20 tháng 10 năm 2018

Thời gian Sáng Chiều Ghi chú
Thứ hai . 15/ 10/2018 Thăm lớp   Kiểm tra hồ sơ sổ sách
Thứ ba. 16/10/2018  Thăm lớp   Làm báo cáo
Thứ tư. 17/10/2018 Thăm lớp Kiểm tra hồ sơ sổ sách
 Thứ năm.18/10/2018 Rà soát HSSS  Họp xã
Thứ sáu.  19/10/2018 Kiểm tra chuyên đề Kiểm tra hồ sơ sổ sách
Thứ bảy.  20/10/2018 Hội giảng   Hội giảng
Nam Lợi, ngày  13 tháng 10 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

 

Vũ Thị Thủy