Lịch công tác tuần tháng 4

Tháng Tư 6, 2018 11:06 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 09 tháng 04 năm 2018 đến ngày 14 tháng 04 năm 2018

Thời gian Sáng Chiều Ghi chú
Thứ hai . 09/ 04/2018 Thăm lớp Kiểm tra hồ sơ sổ sách  
Thứ ba.  10/04/2018  Kiểm tra chuyên đề Rà soát hồ sơ sổ sách các lớp    
Thứ tư. 11/04/2018 Thăm lớp Kiểm tra hồ sơ sổ sách  
 Thứ năm.12/04/2018 Thăm lớp  Kiểm tra hồ sơ sổ sách  
Thứ sáu.  13/04/2018 Kiểm tra chuyên đề Rà soát hồ sơ sổ sách  
Thứ bảy. 14/04/2018 Kiểm tra chuyên đề Kiểm tra hồ sơ sổ sách  

  Nam Lợi, ngày  06 tháng 04 năm 2018

                HIỆU TRƯỞNG

 

 

                     Vũ Thị Thủy