Lịch công tác tuần tháng 4

Tháng Tư 6, 2018 11:04 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 02 tháng 04 năm 2018 đến ngày 07 tháng 04 năm 2018

Thời gian Sáng Chiều Ghi chú
Thứ hai .02/ 04/2018 Thăm lớp   Rà soát hồ sơ sổ sách  
Thứ ba.  03/04/2018  Kiểm tra khối 5 tuổi   Kiểm tra hồ sơ sổ sách  
Thứ tư. 04/04/2018 Thăm lớp  Kiểm tra hồ sơ sổ sách  
 Thứ năm. 05/04/2018 Kiểm tra chuyên đề  Kiểm tra hồ sơ sổ sách  
Thứ sáu.  06/04/2018 Kiểm tra khối nhà trẻ Rà soát hồ sơ sổ sách  
Thứ bảy.  07/04/2018 Họp hội đồng  Họp chuyên môn  

 

Nam Lợi, ngày 30 tháng 03 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

 

Vũ Thị Thủy