Lịch công tác tuần tháng 5

Tháng Năm 7, 2018 3:23 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 07 tháng 05 năm 2018 đến ngày 12 tháng 05 năm 2018

Thời gian Sáng Chiều Ghi chú
Thứ hai . 07/ 05/2018 Thăm lớp Kiểm tra hồ sơ sổ sách  
Thứ ba.  08/05/2018  Kiểm tra chuyên đề Lễ kết nạp đảng viên    
Thứ tư. 09/05/2018 Thăm lớp Rà soát hồ sơ sổ sách  
 Thứ năm.10/05/2018 Thăm lớp  Kiểm tra hồ sơ sổ sách  
Thứ sáu.  11/05/2018 Kiểm tra chuyên đề Rút kinh nghiệm  
Thứ bảy. 12/05/2018 Kiểm tra chuyên đề Kiểm tra hồ sơ sổ sách  

 

Nam Lợi, ngày  04 tháng 05 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

 

Vũ Thị Thủy