LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THÁNG 5

Tháng Năm 7, 2018 3:19 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 30 tháng 04 năm 2018 đến ngày 05 tháng 05 năm 2018

Thời gian Sáng Chiều Ghi chú
Thứ hai .30/ 04/2018 Nghỉ lễ    Nghỉ lễ  
Thứ ba.  01/05/2018  Nghỉ lễ   Nghỉ lễ  
Thứ tư. 02/05/2018 Kiểm tra chuyên đề Kiểm tra hồ sơ sổ sách
 Thứ năm. 03/05/2018 Họp hiệu trưởng   Rà soát hồ sơ sổ sách
Thứ sáu.  04/05/2018 Kiểm tra khối 3 tuổi   Rà soát hồ sơ sổ sách
Thứ bảy.  05/05/2018 Họp chuyên môn Họp chuyên môn

Nam Lợi, ngày 28 tháng 04 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

 

Vũ Thị Thủy