Lịch công tác tuần tháng 9

Tháng Mười 4, 2018 4:44 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 24 tháng 9 năm 2018 đến ngày 29 tháng 9 năm 2018

Thời gian Sáng Chiều Ghi chú
Thứ hai . 24/9/2018  Kiểm tra phổ cập Rà soát lại phổ cập  
Thứ ba.  25 /9/2018  Thăm lớp  Kiểm tra hồ sơ sổ sách các lớp    
Thứ tư. 26 /9/2018    Kiểm tra chuyên đề  Kiểm tra hồ sơ sổ sách nuôi    
 Thứ năm. 27/9/2018 Thăm lớp dự giờ  Kiểm tra hồ sơ sổ sách  
Thứ sáu.  28/9/2018 Thăm lớp  Kiểm tra hồ sơ sổ sách  
Thứ bảy.  29/9/2018 Chuẩn bị các điều kiện  tổ chức hội nghị CCVC Chuẩn bị các điều kiện  tổ chức hội nghị CCVC  

  Nam Lợi, ngày  21 tháng 9 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Vũ Thị Thủy