Lịch công tác tuần tháng 9

Tháng Mười 4, 2018 4:37 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 10 tháng 9 năm 2018 đến ngày 15 tháng 9 năm 2018

Thời gian Sáng Chiều Ghi chú
Thứ hai . 10 /9/2018  Thăm lớp dự giờ Rà soát lại phổ cập  
Thứ ba.  11 /9/2018  Duyệt kế hoạch  PGD  Kiểm tra hồ sơ sổ sách các lớp    
Thứ tư. 12 /9/2018    Họp hiệu trưởng  Kiểm tra hồ sơ sổ sách nuôi    
 Thứ năm. 13 /9/2018 Thăm lớp dự giờ  Kiểm tra hồ sơ sổ sách  
Thứ sáu.  14 /9/2018 Thăm lớp  Kiểm tra hồ sơ sổ sách  
Thứ bảy.  15/9/2018 Kiểm tra nền nếp  Kiểm tra nền nếp   

 

 

Nam Lợi, ngày  08 tháng 9 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

 

Vũ Thị Thủy