Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế Năm học: 2018 – 2019

Tháng Sáu 7, 2020 9:23 chiều
PHÒNGGD&ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG MN NAM LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế

 Năm học: 2018 – 2019

STT Nội dung Tổng số trẻ em Nhà trẻ Mu giáo
3-12 tháng tuổi 13-24 tháng tuổi 25-36 tháng tuổi 3-4 tuổi 4-5 tuổi 5-6 tuổi
I Tổng số trẻ em 484    31 77  121  133 122
1 Số trẻ em nhóm ghép              
2 Số trẻ em học 1 buổi/ngày              
3 Số trẻ em học 2 buổi/ngày 484    31 77  121  133 122
4 Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập           1  
II Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú 484    31 77  121  133 122
III Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe 484    31 77  121  133 122
IV Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng 484    31 77  121  133 122
V Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em 484    31 77  121  133 122
1 Strẻ cân nặng bình thường  474   30 77 117  130 120
2 Strẻ suy dinh dưỡng thnhẹ cân 10   1 0 4 3 2
3 Strẻ có chiều cao bình thường 466   30  75  117 128 116
4 Số trẻ suy dinh dưỡng ththấp còi  9    0 2 2 3  2
5 Số trẻ thừa cân béo phì 9    1 0 2 2 4
VI Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục 484    31 77  121  133 122
1 Chương trình giáo dục nhà trẻ 108    31 77      
2 Chương trình giáo dục mẫu giáo  376       117  130 120

 

 

Nam Lợi, ngày 15 tháng 09năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)