Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên Năm học 2018 – 2019

Tháng Sáu 7, 2020 9:27 chiều
PHÒNGGD&ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG MN NAM LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

 Năm học 2018 – 2019

 

STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Xuất sắc Khá Đạt Chưa đạt
  Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên  42  0  0  9  9 17 4 26 9  2 0  14 23 0
I Giáo viên 18     4  7  7    26 8    0 11 23  0
1 Nhà trẻ 4       3 1    7  2     2 7  
2 Mẫu giáo 14      4  4 6   19  6     9 16  
II Cán bquản lý  2     2         1  2  0  3 0 0
1 Hiệu trưởng  1      1            2  0 2  0  0
2 Phó hiệu trưởng 1                1   0  1  0 0
III Nhân viên 5       1   4              
1 Nhân viên văn thư                            
2 Nhân viên kế toán                            
3 Thủ quỹ                            
4 Nhân viên y tế                            
5 Nhân viên bảo vệ  3           3              
6 Nhân viên nuôi dưỡng 2        1   1              

 

 

Nam Lợi, ngày 15 tháng 09 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)