Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non Năm học: 2018 – 2019

Tháng Sáu 7, 2020 9:19 chiều

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non

 Năm học: 2018 – 2019

STT Nội dung Nhà trẻ Mu giáo
I Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được 85-90% 90 – 95%
II Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện  90% 100%
III Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển 80 – 85% 90 – 95%
IV Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non