P1010672

THỨ 3 TUỔI 4 TUỔI 5TUỔI 24-36 THÁNG 2 KPKH KPKH KPKH GD ÂN 3 Tạo hình GDÂN -PTVĐ -LQ VT – NBTN – NB PB 4 LQ VH -PTVĐ -LQVT LQVH PT VĐ 5 PT VĐ Tạo hình -GDÂN -LQ CC LQ VH 6 GDÂN LQ VH Tạo hình HĐ ĐV

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÈ THÁNG 7/2015

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÈ THÁNG 7/2015 Hoạt động Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3   Tuần 4   Đón trẻ   –         Trao đổi tình hình sức khỏe của bé. –         Tập thể…