z2218960657342_b50e5f524756eea4cf668928eb49130a

THÔNG TƯ Quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO __________________ Số: 45/2021/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc ____________________ Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021                                                              THÔNG TƯ Quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng,…
z3754893476614_7297129bcdec4bbdb1a8fc5bce4055eb

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO________ Số: 52/2020/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________ Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020     THÔNG TƯ Ban hành Điều lệ Trường mầm non __________   Căn cứ Luật Giáo…