P1010667

TT07 – BGD ĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 07/2016/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM VÀ NỘI…
P1010669

ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ĐIỀU LỆ Trường mầm non (Ban hành kèm theo Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ…
P1010670

Luật thương mại

QUỐC HỘI Số: 36/2005/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2005   LUẬT Thương mại ______ Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt…