Tháng Mười 1, 2016 4:24 chiều
THỨ 3 TUỔI 4 TUỔI 5TUỔI 24-36 THÁNG
2 KPKH KPKH KPKH GD ÂN
3 Tạo hình GDÂN -PTVĐ

-LQ VT

– NBTN

– NB PB

4 LQ VH -PTVĐ

-LQVT

LQVH PT VĐ
5 PT VĐ Tạo hình -GDÂN

-LQ CC

LQ VH
6 GDÂN LQ VH Tạo hình HĐ ĐV